,

മാംസപേശികള്‍ എങ്ങനെ വളരുന്നു? മാംസപേശികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിറകിലെ ശാസ്ത്രം

നാമെല്ലാം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് – ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുവാനും മാംസ പേശികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും....