,

ബോഡി ബില്‍ഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണവും 8 പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും

1) ക്ലസ്റ്റര്‍ സെറ്റുകള്‍ (cluster sets) repഇന്‍റെ ചലനവേത്തോത് (velocity) നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ സഹായിക്കും കൂടുതല്‍ ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് വ്യായാമം...